El forn romà

Descobert casualment l'any 1974, en unes obres per ampliar el carrer, va ser excavat pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona. És un forn del qual es conserva la cambra de combustió, amb la boca, i la graella. És de planta quadrangular, amb una llargada màxima de 2'5 metres i una amplada de 2'15 metres. La graella s'aguanta per les parets de la cambra de combustió i per un pilar central. L'accés a aquesta es realitza per una boca circular lleugerament aplanada en el seu costat inferior (0,9 x 0,84 metres).

Per les troballes fetes en l'excavació, s'ha proposat que aquest forn estava dedicat a la cocció de material constructiu (imbrex), havent-s'hi trobat també la vora d'alguns fragments de ceràmica comuna i de grans contenidors. El fet però, és que es desconeixen els abacadors i altres instal·lacions relacionades amb aquest tipus d'element que haurien de trobar-se a la mateixa zona, que permetrien de determinar quin tipus de produccions s'hi manufacturaven, i la seva eventual cronologia. Mancats d'aquestes dades, a partir de criteris arquitectònics i estructurals del forn i els migrats materials mobles que s'hi varen trobar, es podria situar cronològicament dins del període romà, sense poder precisar més.

L'estat de conservació del forn és bo donat que es va restaurat i protegir amb una sòlida estructura d'obra. Cal creure que la resta del jaciment però fou malmès, en major o menor grau, durant els treballs d'urbanització de la zona.