Camí patrimoni de la UNESCO

Donat que el projecte Destins de Sant Miquel s’està consolidant i està avançant cap a la possible creació d’un futur itinerari europeu que pot ésser reconegut com a itinerari d’interès cultural, i que s’està treballant per al reconeixement d’aquesta xarxa d’espais patrimonials, s’ha cregut oportú donar continuïtat al projecte, per tal de reforçar el posicionament dels espais patrimonials ja implicats i poder ampliar la xarxa d’espais associats al mateix.

Així doncs, la idea del projecte Els camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura és transferir a nivell local les actuacions vinculades al projecte global Destins de Sant Miquel per tal d’aprofitar les economies d’escala del mateix i generar noves oportunitats per al territori. Es tracta d’aprofitar el recorregut i el ressò del projecte europeu, a la vegada que les aliances aconseguides, per tal de generar noves aliances a nivell local que permetin la creació d’un nou producte turístic, innovador, sostenible i durador, que serveixi com a atractiu desestacionalitzador de l’oferta actual existent.

A la vegada el projecte Els camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura discorre en paraŀlel al projecte PECT Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, cultura i inteŀligència en xarxa, en el qual participa una de les entitats coŀlaboradores, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i que pretén la millora del treball en xarxa de les destinacions turístiques, l’ús de les noves tecnologies per posar en valor i fer més accessible el patrimoni cultural i natural gironí, així com la connexió de les xarxes de camins, tot fomentant un ús sostenible i compatible amb la resta d’activitats econòmiques, que permetin la diversificació, diferenciació amb d’altres destinacions i desestacionalitzin l’activitat turística.

El projecte s’adreça als agents del territori vinculats a la promoció econòmica i turística del mateix. Paraŀlelament i de manera indirecta seran participants i beneficiaris altres agents, entitats i empreses que, en el context de la seva activitat, vulguin impulsar un desenvolupament sostenible del territori.

A nivell d’entitats coŀlaboradores signants del conveni:

 • Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià

 • Associació Empordà Turisme

Altres entitats coŀlaboradores (carta de suport):

 • Consell Comarcal de l’Alt Empordà

La missió d’aquest projecte és el desenvolupament d’un nou itinerari turístic de mobilitat sostenible al voltant de la figura de Sant Miquel. Així, un dels seus objectius és continuar i reforçar la integració econòmica i social aconseguida a través de la cooperació establerta amb el projecte Destins de Sant Miquel, per tal de poder ampliar l’abast territorial i l’impacte del mateix.

Així l’objectiu principal d’aquest projecte és la promoció de l’economia turística dels territoris participants i els espais patrimonials vinculats al projecte afavorint així un desenvolupament territorial sostenible i durador. I per aconseguir aquest objectiu, es plantegen diferents objectius específics/operacionals:

Objectius específics:

 1. La posada en valor dels espais patrimonials vinculats al projecte a través dels itineraris: creació de diferents propostes de descoberta del patrimoni natural i cultural.

 2. El treball en xarxa entre els diferents espais.

Els resultats previstos del projecte són:

 • Posar en valor els recursos naturals, patrimonials i culturals del territori com a elements dinamitzadors del mateix

 • Crear i establir vincles entre actors públics i privats per al foment del sector turístic

 • Aprofitar la participació en projectes d’abast internacional per promoure nous projectes de dinamització local

Així amb aquests resultats s’espera contribuir a:

 • Millorar l’oferta turística amb productes de qualitat i sostenibles

 • Promoure una destinació amb activitats relacionades amb el medi natural contribuint a la desestacionalització de la temporada

 • Proporcionar una experiència vivencial dels recursos naturals, patrimonials i culturals del territori

 • Contribuir a la millora del coneixement i la preservació del patrimoni natural i cultural del territori d’ADRINOC a través de la creació d’un nou producte ecoturístic

 • Donar suport a l’emprenedoria i l’ocupació i professionalització del sector turístic, incidint en la correcció de desequilibris mediambientals, socioeconòmics i culturals

 • Enfortir les empreses vinculades al sector turístic, en benefici propi i en benefici de la identitat territorial

 • Visualitzar noves oportunitats dels territoris rurals